หลังจากป้อนรับเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างใบเสร็จให้อัตโนมัติ สามารถเข้าไปดูได้ใน MyReceipt

After payment is reconciliated, your receipt will be automatically generated and can be viewed in MyReceipt.