บริการ Blue Ribbons Bags จะ:

 • ติดตามและหากระเป๋าหายของคุณให้ภายใน 96 ชั่วโมง หลังจากเครื่องลง
 • บริการครอบคลุมทุกสายการบิน, ทุกไฟลท์, ทุกที่ในโลก
 • รับประกันให้ $1000-$2000 ถ้าคุณไม่ได้รับกระเป๋าคืนภายใน 96 ชั่วโมง


วิธีการใช้:

 1. เลือกระดับมูลค่าของประกันการบริการหากกระเป๋าหายและทาง Blue Ribbons Bags ไม่สามารถนำส่งกระเป๋ามาคืนได้ภายใน 96 ชั่วโมง

  Fee
  Guarantee
  $5             ~ 160฿
  $1,000 ~ 31,700฿
  $7.50        ~ 240฿
  $1,500 ~ 47,600฿
  $10           ~ 320฿
  $2,000 ~ 63,400฿

 2. เลือกจำนวผู้ใช้บริการ
 3. กรอกข้อมูลผู้โดยสาร, สายการบิน และเลขที่เที่ยวบิน
 4. กรอก Promo Code: GMTOURS
 5. Checkout เพื่อดำเนินการชำระเงิน


ทำอย่างไรหากกระเป๋าหาย:

 • หากคุณไม่พบกระเป๋าเดินทางที่จุดสิ้นสุดปลายทางของของคุณ กรุณาแจ้งสายการบินก่อนที่จะแจ้ง Blue Ribbon Bags (BRB), ทางสายการบินจะออกใบ Baggage Missing Report มาให้ ซึ่งคุณจะต้องนำมาเป็นเอกสารประกอบเมื่อแจ้งกระเป๋าหายกับทาง BRB
 • เมื่อแจ้งสายการบินแล้ว กรุณาแจ้ง BRB ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เครื่องบินลงถึงที่จุดหมายปลายทาง
 • คุณแจ้ง BRB ได้ผ่านสองช่องทาง:
  ทางโทรศัพท์ที่ +1-888-224-4243 หรือ
  ทางออนไลน์ที่ https://www.blueribbonbags.com/MbrFilingPassenger
 • ทาง BRB จะทำการหาและส่งคืนกระเป๋าของคุณให้ภายใน 96 ชั่วโมง คุณจะได้รับอีเมลอัตโนมัติจาก BRB ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในสถานะของกระเป๋าคุณ, คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อสารการบินเพื่อถามถึงสถานะของกระเป๋าหาย
 • ในกรณีที่ทาง BRB ไม่สามารถหาและส่งคืนกระเป๋าของคุณได้ภายใน 96 ชั่วโมง, คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการคืนเงินตามมูลค่าประกันที่คุณซื้อไป 1 นาทีหลังจากที่เกินกำหนดเวลา 96 ชั่วโมง
 • ในกรณีที่ทาง BRB นำส่งกระเป๋าผิดใบคืนให้คุณ คุณต้องแจ้งทาง BRB ทางอีเมลที่ mbr@blueribbonbags.com ภายใน 12 ชั่วโมง โดยแจ้งหัวข้ออีเมลว่า "Not my bag" พร้อมกับเลขที่ Missing Bag Report (MBR) ของคุณ
  BRB จะมีเวลาเพิ่มเติม 72 ชั่วโมง (3 วัน) เพื่อหาและนำส่งกระเป๋าที่หายของคุณคืน


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 • คุณสามารถซื้อบริการของ BRB ได้ถึงก่อนเครื่องออก
 • ซื้อบริการ 1 Service Agreement Number ต่อ 1 ผู้โดยสาร ต่อ 1 Airline Confirmation Number/PNR
  1 Service Agreement Number ครอบคลุมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่ออกตั๋วภายใน 1 Airline Confirmation Number/PNR, ไม่ว่าคุณจะมีกี่ stopovers หรือ connections
  หากตั๋วไปและตั๋วกลับของคุณมี 2 Airline Confirmaton Number/PNR, คุณต้องซื้อบริการ BRB 2 ครั้ง เพื่อให้มี 2 Service Agreement Number
 • หากเกิน 96 ชั่วโมง, BRB คืนเงินประกันค่าเสียหายแน่นอน ทุกเงื่อนไข
 • BRB ถือเป็นบริการเพิ่มเติม ไม่ใช้และไม่ได้รวมอยู่ในประกันสายการบิน, ประกันการเดินทาง, ประกันส่วนตัว หรือประกันใด ๆ ทั้งสิ้น. การคืนเงินประกันค่าเสียหายจาก BRB นอกเหนือและไม่เกี่ยวข้องกับประกันส่วนตัวใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริการ BRB ครอบคลุมทุกไฟลท์, ทุกที่ใ่นโลก
 • BRB อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางบัญชีของบริษัท Virginia Surety Company, Inc. and Global Benefits Group.
 • ของหาย, โดนขโมย หรือของเสียหาย ไม่ได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ BRB
 • ค่าประกันกระเป๋าหาย ครอบคลุมจำนวนกระเป๋าหาย 2 ใบ ต่อ 1 ผู้โดยสารเท่านั้น
 • หากคุณได้รับกระเป๋าของคุณคืน แต่เกินกำหนด 96 ชั่วโมงแล้ว ทาง BRB ก็รับผิดชอบค่าเสียหายตามที่รับประกันไว้
 • บริการ BRB ไม่มีการคืนเงินหรือโอนให้คนอื่นได้, หากไฟลท์ของคุณถูกยกเลิก, คุณสามารถซื้อบริการใหม่หรือแจ้ง BRB ก่อนกำหนดการบินใหม่ของคุณผ่านอีเมลที่ info@blueribbonbags.com ได้, โดย:
  • ในหัวข้อ Subject ของอีเมล - แจ้ง Service Agreement Number ของคุณ
  • ในอีเมล - แจ้งชื่อสายการบินและ Airline Confirmation Number, เลขที่ไฟลท์เดิมและเลขที่ไฟลท์ใหม่ของคุณ
  • หากคุณต้องเปลี่ยนสานการบิน โปรดแจ้งชื่อสายการบินของคุณด้วย

Blue Ribbon Bags will:

 • Track and Locate your missing bag within 96 hours from the time your flight landed.
 • Service covers every flight, every airline, everywhere in the world.
 • Coverage of $1000 - $2000 if your bags aren’t returned within 96 hours.


How to:

 1. Select the Level of Services:

  Fee
  Guarantee
  $5             ~ 160฿
  $1,000 ~ 31,700฿
  $7.50        ~ 240฿
  $1,500 ~ 47,600฿
  $10           ~ 320฿
  $2,000 ~ 63,400฿

 2. Select number of passengers
 3. Provide your Passenger and Trip information
 4. Promo Code: GMTOURS
 5. Checkout


What to do if your bag does not arrive:

 • If your bag does not arrive at your flight's end-point destination, you must report to the airline before reporting to Blue Ribbon Bags. You must submit a copy of the Baggage Missing Report the airline provided you with when you file your lost luggage claim.
 • Undelivered/lost bags must be reported to BRB within 24 hours of your flight landing.
 • Report undelivered bags to BRB by phone at +1-888-224-4243, or online at https://www.blueribbonbags.com/MbrFilingPassenger
 • For the first 96 hours, BRB will track and expedite the return of your lost bags. You will receive automatic email notifications every time there is a change to the status of their bags.
  You do not need to contact the airline to know the status of your bags.
 • If BRB fails to find your bag within 96 hours of your flight landing, BRB will send you the guaranteed amount one minute after the 96 hours deadline expires.
 • In the event that a delivered bag is discovered to not be the proper bag of the passenger, the passenger has 12 hours to inform BRB of the error by emailing BRB at mbr@blueribbonbags.com and putting "Not my bag" and your Missing Bag Report (MBR) number in the subject line.
  BRB will have 72 hours (3 days) from the expiration of the original 96 hours from when the passenger's original flight landed, to locate the misdirected bag.

Terms and Conditions:

 • Travellers can purchase the service up to the time of departure.
 • Each purchase is per person per Airline Confirmation Number. If a round trip ticket, regardless of how many stopovers, is booked under one airline confirmation number it will be covered under one purchase. If your outbound and inbound flight are booked under different airline confirmation numbers, separate service agreements will need to be purchased for each flight.
  One purchase is per person, per PNR, regardless of the number of connections or stopovers.
 • Payout amounts are guaranteed. No questions asked.
 • Blue Ribbon Bags (BRB) provides a service, it does not sell insurance. Payout amounts are separate from any insurance the passenger may have. BRB payouts will not impact the compensation.
 • BRB covers every flight, everywhere in the world.
 • BRB financial obligations are underwritten by Virginia Surety Company, Inc. and Global Benefits Group.
 • Theft, missing contents or damaged baggage are not included in this service. Coverage applies to baggage mishandled by the airline only.
 • Payouts are limited to 2 undelivered bags per person.
 • Payments are guaranteed, even if your bags show up at nay point after the 96 hour deadline.
 • BRB service is non-refundable or transferable. No refunds or credits will be issued.
 • If your flight is cancelled and a new flight is booked in its place, you must either inform us of the change prior to your new flight's departure or purchase a new service for your new flight. All changes must be reported to BRB by email at info@blueribbonbags.com. You must:
  • In the Subject Line - state your Service Agreement Number
  • In the Email Body - state your Airline and Airline Confirmation Number, your Original Flight Number and the New Flight Number.
  • If you are changing your airline, you must inform BRB of your new airline as well.