คุณสามารถ Void ตั๋วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนเวลา 23.45 น.ของวันที่ออกตั๋ว

 • คลิกที่หัวข้อ 'Void Ticket & Invoice' บนเมนูหลัก
 • ค้นหาตั๋วหรือ Invoice ที่คนต้องการ Void และคลิก "View"
 • ตรวจสอบข้อมูลและคลิก 'Void Ticket & Invoice' เพื่อยืนยันรายการ สถานะตั๋วและ Invoice จะเปลี่ยนเป็น Cancelled


ข้อแนะนำ

 • หากเลยเวลาที่กำหนดแล้ว คุณจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่จี.เอ็ม.เพื่อทำการ Refund
 • สำหรับลูกค้าต้องการ Void ตั๋วที่ออกตั๋วด้วยวงเงิน Top Up
  • ตั๋วจะทำการ Void ทันที
  • Invoice จะทำการยกเลิกภายใน 1 วันทำการ
  • วงเงินจะกลับมาภายใน 1 วันทำการ

You can void your ticket without charge within 23.45pm of the ticket issued date

 • Click “Void Ticket & Invoice” on the main menu
 • Locate your ticket or invoice that you wish to void and click "View"
 • Verify the information and click ‘Void Ticket & Invoice’ to confirm the transaction. The ticket and invoice status will change to Cancelled.


Pointers:

 • If you are not able to void within the given time period, please contact G.M. staff to do a refund.
 • For customers who want to void tickets that were issued using G.M. Credit Top Up
  • The ticket will be void instantly
  • Invoice will be cancelled within 1 business day
  • Credit limit will return within 1 business day