คุณสามารถแก้ไขหน้าตา E-ticket เพื่อสร้าง E-ticket ที่คุณต้องการส่งให้ผู้โดยสารของคุณ สามารถเลือกที่จะแก้ไข E-ticket นี้ได้ในหน้าที่ออกตั๋วสำเร็จหรือใน application "My Report" -> 'E-Ticket'


ข้อมูลที่คุณสามารถแก้ไขได้คือ

  • ประเภทชำระเงิน
  • ราคาตั๋วที่ต้องการแสดง
  • ราคาภาษี
  • ราคารวม

หากคุณต้องการเปลี่ยนหัว E-ticket ให้เป็นตามแบรนดิงของคุณ กรุณาติดต่อ agentcenter@gmtour.com


You can customise your E-ticket to be as how you wish to send it to your passenger. Select the "Customise E-ticket" button once you successfully issued your ticket or in the "My Report" application -> 'E-ticket'. 


The information that you can customise are:

  • Payment Type
  • Air Fare
  • Tax
  • Total

If you wish to change the E-ticket header and footer according to your branding, please contact agentcenter@gmtour.com