หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองของคุณ กรุณาส่งอีเมลเข้ามาที่แผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น (สาขากรุงเทพฯที่คุณออกตั๋ว แผนก Non-Air ฯลฯ) พร้อมรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของคุณ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสินค้าและตั๋วนั้นๆIf you wish to change your reservation, please send an email to our relevant department (ie. Bangkok branch, Non-Air Department, etc.) with your preferred changes.

Please note that change fees may apply according to ticket conditions.