ช่องทางชำระเงิน

  1. สั่งจ่ายเช็ค - เราจะนัดเข้าไปรับเช็คหลังวันที่นำส่ง Billing 1 วัน กรุณาลงเช็ควันที่กำหนดใน Billing
  2. ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร(Bill Payment)* - สามารถใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ชำระได้ ตัวอย่างด้านล่าง


*หากท่านชำระโดยโอนเงินที่ไม่ผ่านระบบ Bill Payment กรุณาส่งสำเนาใบ Pay-in กลับมาที่ billing@gmtour.com หรือ Fax 02-676-2046.


**ขอให้ท่านกรุณาตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและยอดการชำระเงิน ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลา 7 วัน นับจากการนำส่งจดหมายฉบับนี้ และยังไม่มีผลยืนยันกลับ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ถือว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามข้อมูลหนี้ของท่านจริง
Payment Methods

  1. By cheque - GM will collect the cheque 1 day after the Billing Statement is sent. Please indicate the cheque date as specified.
  2. By transfer through our partner bank's Bill Payment system*. Payment Form example above.


*If you have transferred payment without using the Bill Payment system, please send your Pay-in copy to billing@gmtour.com or Fax. 02-676-2046.


Please verify the details in your Billing Statement. G.M. reserves the right to consider all details as correct should there be no written confirmation after this email is sent for over 7 days.