วิธีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงเทพฯ (BBL) / How to make payment via BBL's ATM

G.M. Service Code สำหรับ BBL: GMTOUR

1. เลือก ชําระเงิน/เติมเงินมือถือ/เติมเงินEasyPass/อื่นๆ


2. กดเลือกรายการ ชําระเงิน/เติมเงินมือถือ/เติมเงินEasyPass


3. เลือกประเภทบัญชีท่ีต้องการให้ตัดเงินบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน


4. เลือกรายการ อื่นๆ


5. เลือกประเภท บริการจองตั๋ว/ชําระค่าตั๋ว


6. เลือก จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวิล

7. ระบุ Customer No. (Ref.1 ) ที่ต้องการชําระเงิน แล้วกด ถูกต้อง (หากไม่ทราบ Customer No. ของคุณ คลิกวิธีหาที่นี้)


8. ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ แล้วกดถูกต้อง


9. ระบุจํานวนเงินที่ต้องการชําระแล้วกด ถูกต้อง


10. เมื่อทํารายการเรียบร้อยแล้ว หน้าจอที่ปรากฏว่า ทำรายการเรียบร้อยแล้ว