วิธีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคาร UOB / How to make payment via UOB's ATM

G.M. BP Code สำหรับ UOB: 2640


1. เลือกรายการ บริการอื่นๆ

2. เลือก ชําระค่าสินค้าและบริการ

3. เลือก BP Code ของ G.M. 2640

4. ระบุรหัสลูกค้าของคุณ (Ref.1)

5. ระบุจํานวนเงินที่ต้องการชําระและกดปุ่ม ถูกต้อง

6. เลือกบัญชีท่ีต้องการให้ตัดเงิน

7. ตรวจสอบรายละเอียดและ กด ยืนยัน เพื่อเสร็จสิ้นรายการ