วิธีชำระเงินผ่านธนาคาร UOB ด้วย UOB Personal Internet Banking / How to pay through UOB using UOB Personal Internet Banking

G.M. BP Code for UOB: 2640


หากยังโอนให้จี.เอ็ม.ผ่าน UOB Personal Internet Banking เป็นครั้งแรก

1. เลือกเมนู ชำระค่าสินค้าและบริการ

2. เลือกเมนู เพิ่มบริษัทผู้รับชำระเงิน

  • ประเภทผู้รับชำระเงิน > สินค้าและบริการ
  • ผู้รับชำระเงิน > จี.เอ็ม. ทัวร์
  • คลิก ดำเนินการ


3. กรอกข้อมูลลูกค้า

  • ชื่อเรียกผู้รับชำระเงิน > แล้วแต่ลูกค้าจะตั้งชื่อ เช่น G.M.TOUR & Travel เป็นต้น
  • รหัสลูกค้า > หมายเลขประจำตัวลูกค้า  ตัวเลข  6 หลัก (Ref. 1)
  • เบอร์โทรศัพท์ > เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า (Ref. 2)
  • ชื่อลูกค้า > แนะนำเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อลูกค้าที่ใช้ติดต่อกับจี.เอ็ม.
  • คลิก ส่งข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล
  • คลิก ยืนยันวิธีการโอนเงินตามปกติ

1. เลือกเมนู ชำระค่าสินกค้าและบริการ และ ชำระเงิน

2. เลือก ผู้รับชำระเงิน เป็น G.M. Tour & Travel หรือตามชื่อที่ตั้งไว้ให้

3. คลิก ดำเนินการ6. เลือกบัญชีเพื่อทําการตัดเงิน และกรอกยอดเงินที่ต้องการชำระ

7. กด ส่งข้อมูล เพื่อทํารายการ