วิธีชำระผ่านเว็บ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์  / How to make payment via Siam Commercial Bank's Easy Net website

G.M. Service Code สำหรับ SCB: 2637

หากโอนให้จี.เอ็ม.ผ่าน SCB Easy Net เป็นครั้งแรก

1. เข้าสู่หน้าเว็บ SCB Easy Net https://www.scbeasy.com/v1.4/site/presignon/index.asp

2. Login Name / Password เจ้าของบัญชี


3. เลือกชำระเงิน และ e-Bill คลิก "เพิ่มรายชื่อผู้รับเงิน" ตรง บัญชีผู้ให้บริการ (Biller)

4. คลิก Add from Quick Search

5. กรอกข้อมูลผู้ให้บริการ (Biller) ตามรายละเอียดด้านล่างเรียบร้อยแล้ว คลิก Search จะปรากฏ ชื่อ บริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวิล จำกัด คลิก เครื่องหมาย +

  • ชื่อผู้ให้บริการ (Biller):  G.M.TOUR&TRAVEL CO.,LTD.
  • เลขที่บัญชี: 0873008384
  • Comp code: 2637

6. กรอกข้อมูลเพิ่ม/ ลด รายชื่อผู้รับชำระ

  • ชื่อเรียก : ชื่อบริษัท ของลูกค้า
  • ชื่อ-นามสกุล ลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ชื่อเต็ม) : ชื่อบริษัท ของลูกค้า 
  • หมายเลขลูกค้า/Ref.1 : ตัวเลข6หลักบนใบแจ้งหนี้ 
  • หมายเลขอ้างอิง/ Ref.2 : เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า 

หากไม่ทราบหมายเลขลูกค้า/ Ref.1 กรุณาติดตอ่ สอบถาม แผนกการเงิน โทร.02-6761501 ตอ่ 852,853

7. กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก Add  เสร็จเรียบร้อย

วิธีการชำระเงินตามปกติ

1. เลือกเมนู ชำระเงิน > e-Billบัญชีผู้ให้บริการ (Biller) > บริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวิล จำกัด: หมายเลข Comp Code:2637

2. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำาระให้กับ G.M.TOUR&TRAVELCO.,LTD และกด Next
3. ตรวจสอบความถูกต้องและกด Next
4. SCBจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร กรอกข้อมูลลงในช่อง OTP แล้วกด Confirm ถือว่ารายการเสร็จสมบรูณ์