ธนาคารจะแจ้งยอดที่ท่านชำระเข้ามาผ่านระบบ Bill Payment ภายในเวลาตามดังกล่าว

Our partner banks will update your payment to GM according to the processing times below: